Časté dotazy

Podmínky a definice

Co je REACH? REACh je nařízení pro chemické látky v EU, které má za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí před nebezpečími chemických látek.
Co se myslí pojmem „látka“? Jedna chemická látka. Většina kapalných výrobků jsou směsi několika látek.
Například: kapalina do ostřikovačů obsahuje vodu, parfém a odmašťovač.
Co je SVHC? REACH přináší zkratku SVHC, která znamená látky velmi vzbuzující velmi vysoké obavy. Cílem je propagovat správnou komunikaci ohledně SVHC a následně je zcela odstranit z evropského trhu.
Látka je SVHC, pokud splňuje alespoň jedno z následujících kritérií (článek 57):
- Látka CMR, kategorie 1A či 1B (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci)
- Látka PBT (odolná, bioakumulativní a toxická)
- Látka vPvB (velmi odolná a velmi bioakumulativní)
- Látka odpovídajících vlastností (příklad: endokrinní disruptory)
Co je bezpečnostní datový list (SDS)? Bezpečnostní datový list (SDS) je povinný pas pro nebezpečné průmyslové chemické látky (látky/směsi). SDS vyhotovuje výrobce nebo dodavatel a předává se následujícím uživatelům zdarma.
SDS je povinný, pokud je látka nebo směs nebezpečná nebo hodnocená jako PBT, vPvB nebo SVHC (ve smyslu směrnice REACH).Přístup k informacím

Musím se přihlásit, když chci hledat nějakou látku? Při prvním otevírání dokumentu na této webové stránce budete vyzváni k zadání svých kontaktních údajů. Při všech dalších hledáních se přihlašovat nebudete muset.
Kdykoli se objeví aktualizace některého z předchozích hledání, obdržíte aktualizaci e-mailem na uvedenou adresu. Tyto aktualizace můžete podle potřeby zrušit.
K čemu využíváte mé kontaktní údaje? Kdykoli se objeví aktualizace některého z předchozích hledání, obdržíte aktualizaci e-mailem na uvedenou adresu. Tyto aktualizace můžete podle potřeby zrušit.
Jaký je rozdíl mezi typy dokumentů na této webové stránce? Tato webová stránka nabízí informace o látkách, které se vyskytují ve výrobcích Nissan, které kupujete, a doporučení pro jejich bezpečné použití.
Co dokáže aplikace pro chytré telefony? Flash-SDS je inovativní řešení Nissanu pro rychlý přístup k dokumentům REACH jako bezpečnostní datový list (SDS), referenční štítky a pokyny pro bezpečné používání. Stačí otevřít aplikaci a oskenovat čárový kód na obalu: související dokumenty (SDS, referenční štítek, pokyny pro bezpečné používání) budou přímo dostupné z vašeho chytrého telefonu!
Aplikaci Flash-SDS si můžete zdarma stáhnout z on-line obchodů pro iOS (iPhone) a Android.
Musím za informace něco platit? Rozhodně ne, společnost Nissan tyto informace nabízí zákazníkům a koncovým zákazníkům zcela zdarma.
Může mi s vyhledáním informací o látce pomoci místní prodejce? Ano, pomůže vám váš nejbližší prodejce. Prodejce vám může pomoci vyplnit on-line formulář žádosti o podrobné informace nebo dotazy na konkrétní látky.
Mohu položit dotaz týkající se mé alergie na látky? Dotazy o používání a/nebo uplatnění výrobku zadávejte pomocí on-line formuláře.
Mohu položit dotaz týkající se výrobku nebo látky? Dotazy o používání a/nebo uplatnění výrobku zadávejte pomocí on-line formuláře.
Musím vyplnit všechna políčka vyhledávání při hledání informací o látkách? Společnost Nissan nabízí různá kritéria vyhledávání, takže při hledání informací můžete použít ty, které se pro vás hodí. Při hledání informací můžete použít jedno kritérium či více.Další dotazy

Objevují se technické problémy? Obraťte se na náš technický tým
Dokument není dostupný v požadovaném jazyce Pomocí on-line formuláře můžete požádat o dokument v chybějícím jazyce.
Žádost literatury k výrobku / datového listu Dotazy o používání a/nebo uplatnění výrobku zadávejte pomocí on-line formuláře.
Když budu mít další otázky, kam se mám obrátit? Spojte se s naší místní podporou zákazníků ve vaší zemi.