KKK

Tingimused

Mis on REACH? REACH on kemikaale reguleeriv määrus EL-is, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda kemikaalidega seotud ohtude eest.
Mida mõeldakse „aine“ all? Üksik kemikaal. Enamik vedelaid tooteid on erinevate ainete segud.
Näiteks klaasipesuvedelik sisaldab vett, lõhna- ja rasvatustamisainet.
Mis on SVHC? REACH võttis kasutusele akronüümi SVHC, mis viitab väga ohtlikele ainetele. Selle eesmärgiks on tagada parem teavitamine väga ohtlike ainete osas ja kokkuvõttes need üldse Euroopa turult kõrvaldada.
Aine kuulub SVHC-de hulka, kui see vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumitest (punkt 57).
- CMR-aine, kategooria 1A või 1B (kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline)
- PBT-aine (püsiv, bioakumuleeruv või toksiline)
- vPvB-aine (väga püsiv ja väga bioakumuleeruv)
- Samaväärseid ohte põhjustav aine (nt sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad)
Mis on ohutuskaart (SDS)? Ohutuskaart (SDS) on tööstuslike ohtlike kemikaalide (ained/segud) kohustuslik dokument. Tootjate või tarnijate koostatud ohutuskaart edastatakse tootmisahela järgmise etapi kasutajatele tasuta.
Ohutuskaart on kohustuslik, kui aine või segu on ohtlik või REACH-määruse poolt PBT-, vPvB- või SVHC-aineks klassifitseeritud.Juurdepääs teabele

Kas aineotsingu tegemiseks tuleb sisse logida? Esimene kord, kui te sellel veebisaidil dokumendi vaatate, palutakse teil sisestada oma kontaktandmed. Kõigi järgmiste aineotsingute puhul ei pea te sisse logima.
Kui mõne teie eelneva konsultatsiooni puhul on saadaval uuendus, saadetakse uuendus e-posti teel teie registreeritud e-posti aadressile. Soovi korral saate need uuendused inaktiveerida.
Kuidas te kasutate minu kontaktandmeid? Kui mõne teie eelneva konsultatsiooni puhul on saadaval uuendus, saadetakse uuendus e-posti teel teie registreeritud e-posti aadressile. Soovi korral saate need uuendused inaktiveerida.
Mis on vahet siin veebisaidil olevate dokumentide tüüpidel? See veebisait esitab teavet teie ostetavates Nissani toodetes kasutatud ainete kohta ja suuniseid nende toodete ohutuks kasutamiseks.
Mida saab nutitelefoni rakendusega teha? Flash-SDS on Nissani uuenduslik lahendus kiireks juurdepääsuks REACH-i dokumentidele, nagu ohutuskaardid, andmesildid ja ohutu kasutamise suunised. Lihtsalt avage rakendus ja skannige pakendil olev vöötkood: asjakohased dokumendid (ohutuskaardid, andmesilt ja ohutu kasutamise suunised) on saadaval otse teie nutitelefoni kaudu!
Rakenduse Flash-SDS saab tasuta alla laadida iOS-i (iPhone) ja Androidi veebipoest.
Kas see teave on tasuline? Ei ole, Nissan esitab selle teabe oma klientidele ja lõpptarbijatele tasuta.
Kas kohalik edasimüüja saab mind aidata ainete kohta teabe leidmisega? Jah, abi saamiseks pöörduge lähima edasimüüja poole. Edasimüüja saab aidata teil täita veebipõhise ankeedi Nissanile üksikasjalike või kindlate ainete päringute esitamiseks.
Kas ma saan esitada küsimusi oma ainetega seotud allergiate osas? Kasutage veebipõhist ankeeti, et küsida teavet toote kasutamise ja/või kasutusala kohta.
Kas ma saan esitada toote või ainega seotud küsimusi? Kasutage veebipõhist ankeeti, et küsida teavet toote kasutamise ja/või kasutusala kohta.
Kas aine kohta teabe otsimisel tuleb täita kõik otsinguväljad? Nissan pakub mitut otsingukriteeriumit, mis võimaldavad valida teabe otsimisel nende hulgast sobiva. Teabe otsimisel võite kasutada ühte või mitut kriteeriumit.Muud küsimused

Kas teil esineb tehnilisi probleeme? Pöörduge meie tehnilise meeskonna poole.
Dokument ei ole saadaval soovitud keeles Kasutage veebipõhist ankeeti, et taotleda dokumenti puuduvas keeles.
Toote dokumentide/andmelehe päring Kasutage veebipõhist ankeeti, et küsida teavet toote kasutamise ja/või kasutusala kohta.
Kuhu pöörduda muude küsimuste korral? Võtke ühendust meie kohaliku klienditeenindusega teie riigis siin.