VEELGESTELDE VRAGEN

Termen en definities

Wat is REACH ? REACh is de Europese verordening voor chemische stoffen, die als doel heeft om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen.
Wat wordt bedoeld met ""stof""? Een zuivere chemische stof. De meeste vloeibare producten zijn mengsels van verschillende stoffen.
Bijvoorbeeld: ruitensproeiervloeistof bevat water, parfum en ontvetter.
Wat is een SVHC? REACH heeft het acroniem SVHC gecreëerd, dat staat voor Substances of Very High Concern (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Het streven is om een betere communicatie tot stand te brengen met betrekking tot de SVHC’s en deze uiteindelijk volledig van de Europese markt te weren.
Een stof is een SVHC als deze voldoet aan ten minste een van de volgende criteria (Artikel 57):
- CMR-stof, categorie 1A of 1B (kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen)
- PBT-stof (persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen)
- vPvB-stof (zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen)
- Even zorgwekkende stoffen (bijvoorbeeld: hormoonontregelende stoffen)
Wat is een Veiligheidsinformatieblad (SDS)? Het Veiligheidsinformatieblad (SDS, Safety Data Sheet) is het verplichte paspoort voor gevaarlijke industriële chemische stoffen (zuivere stoffen en mengsels). Het SDS is opgesteld door fabrikanten of de leverancier en wordt kosteloos aan downstreamgebruikers verstrekt.
Een SDS is verplicht als de stof of het mengsel gevaarlijk is of als deze volgens REACH een PBT, vPvB of SVHC beoordeling krijgen.Toegang tot informatie

Heb ik inloggegevens nodig om te kunnen zoeken naar een stof? De eerste keer dat u toegang zoekt tot een document op deze website, wordt u verzocht om uw contactgegevens in te voeren. Voor alle volgende zoekopdrachten hoeft u niet in te loggen.
Wanneer er een update beschikbaar is die betrekking heeft op een door u geraadpleegd document, zult u via uw geregistreerde e-mailadres een update ontvangen. Indien gewenst is het mogelijk om deze updates uit te schakelen.
Waar worden mijn contactgegevens voor gebruikt? Wanneer er een update beschikbaar is die betrekking heeft op een door u geraadpleegd document, zult u via uw geregistreerde e-mailadres een update ontvangen. Indien gewenst is het mogelijk om deze updates uit te schakelen.
Wat is het verschil tussen de verschillende soorten documenten die beschikbaar zijn op deze website? Deze website levert informatie over stoffen die aanwezig zijn in de door u gekochte Nissan-producten en de aanbevelingen voor een veilig gebruik.
Wat is de functie van de smartphone-app? Flash-SDS is een innovatieve oplossing van Nissan voor snelle toegang tot REACH-documenten, zoals Veiligheidsinformatiebladen (SDS), naslagetiketten en aanwijzingen voor veilig gebruik. Open simpelweg de app en maak een foto van de streepjescode op de verpakking: de bijbehorende documenten (SDS, naslagetiket, aanwijzingen voor veilig gebruik) zijn direct toegankelijk via uw smartphone!
De Flash-SDS applicatie kan gratis worden gedownload via de iOS (iPhone) en Android Online Stores.
Moet ik betalen voor de informatie? Absoluut niet, Nissan levert deze informatie kosteloos aan klanten en eindgebruikers.
Kan mijn lokale dealer me helpen om informatie over stoffen te vinden? Zeker, wendt u zich tot uw dichtstbijzijnde dealer als u hulp nodig mocht hebben. De dealer kan u helpen met het invullen van het onlineformulier dat naar Nissan wordt gestuurd met het verzoek om gedetailleerde informatie of informatie over specifieke stoffen.
Kan ik vragen stellen met betrekking tot een allergie voor een bepaalde stof? Gebruik het onlineformulier om vragen te stellen over het gebruik en/of de toepassing van een product.
Kan ik vragen stellen die betrekking hebben op een product of stof? Gebruik het onlineformulier om vragen te stellen over het gebruik en/of de toepassing van een product.
Moet ik bij het zoeken naar informatie over een stof alle zoekvelden invullen? Nissan biedt meerdere zoekcriteria zodat u bij het zoeken naar informatie uw voorkeur kunt geven aan een bepaald criterium. U mag een of meerdere criteria gebruiken wanneer u naar informatie zoekt.Overige vragen

Heeft u technische problemen? Neemt u contact op met ons technisch team
Het document is niet beschikbaar in de gewenste taal Gebruik het onlineformulier om een document aan te vragen in een taal die niet beschikbaar is.
Verzoek om productdocumentatie / -informatieblad Gebruik het onlineformulier om vragen te stellen over het gebruik en/of de toepassing van een product.
Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb? Neemt u contact op met onze lokale klantenservice in uw land.