CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Warunki i definicje

Co to jest REACH? Rozporządzenie REACH zawiera przepisy dotyczące chemikaliów obowiązujące w UE, których celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami powodowanymi przez substancje chemiczne.
Co oznacza słowo „substancja”? Pojedynczy środek chemiczny. Większość produktów płynnych to mieszaniny wielu substancji.
Przykładowo płyn do spryskiwaczy zawiera wodę, substancję zapachową i odtłuszczającą.
Co to SVHC? W ramach rozporządzenia REACH utworzono skrót SVHC, który oznacza substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Celem jest promowanie lepszego informowania na temat substancji SVHC i ostatecznie ich całkowite wyeliminowanie z rynku europejskiego.
Substancja jest klasyfikowana jako SVHC, jeżeli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów (artykuł 57):
- substancje CMR kategorii 1A lub 1B (rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji),
- substancje PBT (trwałe, ulegające bioakumulacji i toksyczne),
- substancje vPvB (bardzo trwałe i o wysokim potencjale bioakumulacji),
- substancje wzbudzające równoważne obawy (przykład: substancje zakłócające funkcje wewnątrzwydzielnicze).
Co to jest karta charakterystyk (SDS)? Karta charakterystyk (SDS) to obowiązkowy paszport dla niebezpiecznych chemikaliów przemysłowych (substancji/mieszanin). Jest ona opracowywana przez producenta lub dostawcę i bezpłatnie przekazywana kolejnym użytkownikom.
Karta charakterystyk jest obowiązkowa, jeżeli substancja lub mieszanina jest niebezpieczna lub sklasyfikowana jako PBT, vPvB lub SVHC (w ramach rozporządzenia REACH).Dostęp do informacji

Czy muszę się zalogować, aby szukać substancji? Przy pierwszym dostępie do dokumentu na tej stronie internetowej użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych kontaktowych. Podczas każdego następnego poszukiwania substancji wymagane jest zalogowanie się.
W przypadku jakiejkolwiek aktualizacji danych związanych z wcześniejszymi wyszukiwaniami użytkownik otrzyma wiadomość z aktualizacją na zarejestrowany adres e-mail. Na życzenie można dezaktywować te aktualizacje.
W jaki sposób moje dane kontaktowe są wykorzystywane? W przypadku jakiejkolwiek aktualizacji danych związanych z wcześniejszymi wyszukiwaniami użytkownik otrzyma wiadomość z aktualizacją na zarejestrowany adres e-mail. Na życzenie można dezaktywować te aktualizacje.
Jaka są różnice pomiędzy rodzajami dokumentów na tej stronie internetowej? Ta strona internetowa zawiera informacje dotyczące substancji zawartych w kupowanych produktach Nissan oraz zaleceń dotyczących ich bezpiecznego użytkowania.
Do czego służy aplikacja na smartfon? Flash SDS to innowacyjne rozwiązanie Nissan umożliwiające szybki dostęp do dokumentów REACH, takich jak karty charakterystyk (SDS), etykiety wzorcowe i instrukcje bezpiecznego stosowania. Wystarczy otworzyć aplikację i zeskanować kod kreskowy z opakowania. Powiązane dokumenty (SDS, etykieta wzorcowa i instrukcja bezpiecznego stosowania) są dostępne bezpośrednio za pośrednictwem smartfona!
Aplikację Flash SDS można bezpłatnie pobrać ze sklepów internetowych iOS (iPhone) i Android.
Czy muszę zapłacić za informacje? Nie, Nissan przekazuje informacje swoim klientom i konsumentom końcowym bezpłatnie.
Czy mój lokalny dealer może mi pomóc w znalezieniu informacji na temat substancji? Tak, aby uzyskać pomoc, zapraszamy do najbliższego dealera. Dealer pomoże w wypełnieniu formularza online z prośbą do Nissan o szczegółowe informacje dotyczące substancji.
Czy mogę zapytać o alergie na daną substancję? Aby zadać pytanie na temat sposobu użycia i/lub stosowania produktu, należy użyć formularza online.
Czy mogę zadać pytanie związane z produktem lub substancją? Aby zadać pytanie na temat sposobu użycia i/lub stosowania produktu, należy użyć formularza online.
Czy podczas poszukiwania informacji dotyczących substancji muszę wypełnić wszystkie pola wyszukiwania? Nissan udostępnił liczne kryteria wyszukiwania, dlatego podczas poszukiwania informacji można wybrać preferowane kryterium. Podczas poszukiwania informacji można skorzystać z jednego lub więcej kryteriów.Inne pytania

Masz problemy techniczne? Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.
Dokument nie jest dostępny w wymaganym języku. Aby poprosić o dokument w brakującym języku, użyj formularza online.
Prośba o literaturę/kartę danych związaną z produktem Aby zadać pytanie na temat sposobu użycia i/lub stosowania produktu, należy użyć formularza online.
Co mam zrobić w przypadku innych pytań? Skontaktuj się tutaj z lokalnym działem wsparcia klienta w swoim kraju.