Často kladené otázky

Pojmy a definície

Čo je REACH? REACH je nariadenie EÚ o chemických látkach, ktorého cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred rizikami, ktoré predstavujú chemické látky.
Čo myslíte pod pojmom „látka“? Jednu chemickú látku. Väčšina kvapalných produktov je zmesou viacerých látok.
Napríklad kvapalina do ostrekovača skla obsahuje vodu, osviežovač vzduchu a odmasťovací prípravok.
Čo je SVHC? Nariadenie REACH zaviedlo skratku SVHC, čo znamená látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy. Cieľom je podporiť lepšiu komunikáciu v súvislosti so SVHC a nakoniec ich úplne odstrániť z európskeho trhu.
Látka sa považuje za SVHC, ak spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich kritérií (Článok 57):
- látka CMR kategórie 1A alebo 1B (karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu),
- látka PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická),
- látka vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna),
- látka vzbudzujúca rovnaké obavy (príklad: endokrinné disruptory).
Čo je karta bezpečnostných údajov (SDS)? Karta bezpečnostných údajov (SDS) je povinný dokument pre priemyselné nebezpečné chemikálie (látky/zmesi). Kartu bezpečnostných údajov vypracúva výrobca alebo dodávateľ a bezplatne ju poskytuje následným používateľom.
Karta bezpečnostných údajov je povinná, ak je látka alebo zmes nebezpečná alebo vyhodnotená ako PBT, vPvB alebo SVHC (podľa nariadenia REACH).Prístup k informáciám

Musím sa prihlásiť, ak chcem vyhľadať látku? Pri prvom prístupe k dokumentu na tejto webovej lokalite vás požiadame o zadanie kontaktných údajov. Pri všetkých ďalších vyhľadávaniach sa nebudete musieť prihlásiť.
Keď sa objaví aktualizácia niektorého vášho predchádzajúceho dopytu, dostanete aktualizáciu e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu. Ak si to želáte, tieto aktualizácie môžete deaktivovať.
Čo robíte s mojimi kontaktnými údajmi? Keď sa objaví aktualizácia niektorého vášho predchádzajúceho dopytu, dostanete aktualizáciu e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu. Ak si to želáte, tieto aktualizácie môžete deaktivovať.
Aký je rozdiel medzi typmi dokumentov na tejto webovej lokalite? Táto webová lokalita poskytuje informácie o látkach prítomných v produktoch spoločnosti Nissan, ktoré si kúpite, a odporúčania pre ich bezpečné používanie.
Čo robí aplikácia pre smartfóny? Aplikácia Flash-SDS je inovatívne riešenie od spoločnosti Nissan na rýchly prístup k dokumentom REACH, ako sú karty bezpečnostných údajov (SDS), referenčné označenia a pokyny na bezpečné použivanie. Jednoducho spustite aplikáciu a nasnímajte čiarový kód na obale. Príslušné dokumenty (SDS, referenčné označenie, pokyn na bezpečné používanie) sú priamo prístupné cez váš smartfón!
Aplikáciu Flash-SDS si môžete bezplatne prevziať z online obchodov iOS (iPhone) a Android.
Musím za informácie platiť? V žiadnom prípade. Spoločnosť Nissan poskytuje tieto informácie našim zákazníkom a koncovým spotrebiteľom bezplatne.
Môže mi môj miestny predajca pomôcť nájsť informácie o látke? Áno. Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, navštívte najbližšieho predajcu. Predajca vám môže pomôcť vyplniť online formulár žiadosti o podrobné informácie alebo špecifické otázky pre spoločnosť Nissan týkajúce sa konkrétnej látky.
Môžem položiť otázku o mojej alergii na látku? Pomocou online formulára môžete klásť otázky týkajúce sa použitia a/alebo aplikácie produktu.
Môžem položiť otázku týkajúcu sa produktu alebo látky? Pomocou online formulára môžete klásť otázky týkajúce sa použitia a/alebo aplikácie produktu.
Musím vyplniť všetky vyhľadávacie polia, keď vyhľadávam informácie o látke? Spoločnosť Nissan poskytuje viacero kritérií vyhľadávania, aby ste mohli pri vyhľadávaní informácií použiť kritérium podľa vašich preferencií. Na vyhľadávanie informácií môžete použiť jedno alebo viacero kritérií.Ďalšie otázky

Máte technické problémy? Obráťte sa na náš technický tím
Dokument nie je k dispozícii v požadovanom jazyku Použite online formulár a požiadajte o dokument v chýbajúcom jazyku.
Žiadosť o informačné materiály k produktu/technický list Pomocou online formulára môžete klásť otázky týkajúce sa použitia a/alebo aplikácie produktu.
Ak mám ďalšie otázky, na koho sa mám obrátiť? Obráťte sa na našu miestnu podporu pre zákazníkov vo vašej krajine.