Vanliga frågor (FAQ)

Villkor och definitioner

Vad är REACH? Reach är EU:s kemikalieförordning till skydd för människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.
Vad menas med ”ämne”? En enda kemikalie. De flesta flytande produkter är blandningar av flera ämnen.
Till exempel: spolarvätska innehåller vatten, parfym och avfettningsmedel.
Vad är ett SVHC-ämne? I enlighet med Reach-förordningen har det upprättats en förteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som benämns med akronymen SVHC, vilket står för Substances of Very High Concern. Syftet är att främja en bättre kommunikation när det gäller SVHC-ämnen och i slutändan undanröja dem helt från den europeiska marknaden.
Ett ämne är ett SVHC-ämne om det uppfyller ett eller flera av följande kriterier (artikel 57):
- CMR-ämnen, kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen)
- PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen)
- vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen)
- ämnen med motsvarande nivå av betänkligheter (t.ex. hormonstörande ämnen)
Vad är ett säkerhetsdatablad (SDS)? Ett säkerhetsdatablad (SDS) är ett obligatoriskt pass för industriella farliga kemikalier (ämnen och blandningar). Det tas fram av tillverkaren eller leverantören och ges till nedströmsanvändare utan kostnad.
Ett säkerhetsdatablad är obligatoriskt när ämnet eller blandningen är farlig eller bedömd som ett PBT-, vPvB- eller SVHC-ämne (enligt Reach-förordningen).Tillgång till information

Behöver jag ha en inloggning för att söka information om ett ämne? Den första gången du öppnar ett dokument på denna webbplats kommer du att bli ombedd att ange din kontaktinformation. För alla kommande ämnessökningar kommer du inte att behöva logga in.
När det finns en uppdatering om en av dina tidigare förfrågningar får du en uppdatering via e-post till din registrerade e-postadress. Du kan inaktivera dessa uppdateringar om du vill.
Vad gör ni med min kontaktinformation? När det finns en uppdatering om en av dina tidigare förfrågningar får du en uppdatering via e-post till din registrerade e-postadress. Du kan inaktivera dessa uppdateringar om du vill.
Vad är skillnaden mellan de olika typerna av dokument på den här webbplatsen? Denna webbplats ger information om ämnen som finns i Nissans produkt(er) som du köper, samt rekommendationer för säker användning.
Vad kan man använda smartphone-appen till? Flash-SDS är Nissans innovativa lösning för snabb åtkomst till REACH-dokument som säkerhetsdatablad (SDS), referensetiketter och säkerhetsanvisningar. Öppna appen och skanna streckkoden på din förpackning så blir all tillhörande dokumentation (säkerhetsdatablad, referensetikett, säkerhetsanvisning) tillgänglig direkt i din smartphone!
Appen Flash-SDS är gratis att ladda ned för iOS (iPhone) och Android i respektive appaffär.
Måste jag betala för informationen? Absolut inte. Nissan tillhandahåller denna information till våra kunder och slutanvändare utan kostnad.
Kan min lokala återförsäljare hjälpa mig att hitta information om ämnet? Ja, uppsök din närmaste återförsäljare för hjälp. Återförsäljaren kan hjälpa dig att fylla i onlineformuläret till Nissan för att få detaljerade eller specifika förfrågningar om ämnen.
Kan jag ställa en fråga om min ämnesallergi? Använd onlineformuläret för att ställa frågor om hur man använder och/eller applicerar en produkt.
Kan jag ställa en fråga om en produkt eller ett ämne? Använd onlineformuläret för att ställa frågor om hur man använder och/eller applicerar en produkt.
Måste jag fylla i alla fält när jag söker efter information om ämnet? Nissan tillhandahåller flera sökkriterier så att du kan använda den du föredrar när du söker efter information. Du kan använda ett eller flera kriterier när du söker efter information.Andra frågor

Upplever du tekniska problem? Vänligen kontakta vårt tekniska team
Dokumentet finns inte tillgängligt på det önskade språket Använd onlineformuläret för att göra en förfrågan om ett dokument på ett språk som saknas.
Gör en förfrågan om produktlitteratur/datablad Använd onlineformuläret för att ställa frågor om hur man använder och/eller applicerar en produkt.
Om jag har andra frågor, vart ska jag vända mig? Vänligen kontakta vår lokala kundsupport i ditt land här.